Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Izdajatelj teh splošnih pogojev poslovanja je družba H+P CENTER d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva ulica 13, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, matična številka 5428955000, ID za DDV SI 32234384, osnovni kapaital 55.000,00 EUR, e.mail: info@h-pcenter.si, e-shop www.veseli-lonci.si.

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

OPREDELITEV POJMOV
1. Ponudnik je H+P Center d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče
2. Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki uporablja naš informacijski sistem, torej kupec v spletni ali klasični trgovini.
3. Spletna prodajalna je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku.

SPLOŠNE DOLOČBE
Splošnimi pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne prodajalne, poslovni odnos ponudnika in uporabnika ter medsebojne pravice in obveznosti ponudnika in uporabnikov njenih storitev, predvsem glede nakupa blaga na klasičen način in prek spletne prodajalne Veseli lonci, H+P Center d.o.o.,e-shop: www.veseli-lonci.si, s katero upravlja ponudnik.

Splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati z dnem sprejema in so objavljeni ter dostopni vsakemu uporabniku na spletni strani www.veseli-lonci.si in se hkrati ves čas nahajajo na sedežu ponudnika. Vsakokratni uporabnik potrjuje, da je bil s splošnimi pogoji poslovanja pravočasno seznanjen, pri čemer je imel dovolj časa, da se je seznanil z njimi ter z njimi v celoti soglaša.

Za vse, kar ni posebej urejeno s temi splošnimi pogoji poslovanja, se neposredno uporabljajo določbe ZVPot. V primeru neskladja, veljajo določbe teh splošnih pogojev poslovanja.

Ponudnik in uporabnik njegovih storitev soglašata, da imajo vsi podatki in sporočila v elektronski obliki in tudi vsi tisti podatki in sporočila, ki se hranijo v elektronski obliki enako veljavnost in dokazno vrednost kot podatki in sporočila, ki se pošiljajo in hranijo v klasični pisni obliki. Prav tako obe stranki soglašata, da so vsi pravni posli, sklenjeni v elektronski obliki, enakovredni tistim, ki se sklenejo v klasični pisni obliki.

Vsakokratni uporabnik storitev pondnika soglaša, da je opravljen nakup oziroma naročilo blaga njegova prava in pristna volja ter izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen z znanimi in običajnimi tveganji pri tovrstnih naročilih.
Ponudnik ne odgovarja za nastalo škodo, v kolikor pride do nje zaradi višje sile, tehničnih težav ali drugih nepričakovanih razlogov ali okoliščin, katerih pojav ni mogoče pripisati ponudniku ter tistih pojavov, ki so izven nadzora ponudnika.

Prav tako ponudnik ne prezema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave izdelkov, ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču.

PRIJAVA
Ob registraciji v spletno prodajalno obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo, ki ga izbere sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z izpolnjenimi podatki. Po registraciji obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

POSTOPEK NAKUPA
Postopek nakupa poteka v slovenskem. Uporabnik izbere izdelke, zaključi nakup in s tem odda naročilo, ponudnik pa mu pošlje elektronsko pošto s podrobnostmi naročila, s čemer je naročilo potrjeno. Izdelki bodo poslani uporabniku v najkrajšem možnem času.

Pri dobavi izdelkov, ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču, je ponudnik izključno vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi izdelek do ponudnika. Ponudnik prek elektronske pošte uporabnika obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo izdelka.

Postopek nakupa za pravne osebe, kamor spadajo tudi samostojni podjetniki, je enak kot za fizične osebe. Če želite račun na podjetje, prejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnosti odstopa od pogodbe, ki pravnim osebam omogoča vračilo dobavljenih izdelkov le v okviru garancijskih pogojev. Pravne osebe nimajo možnosti odstopiti od pogodbe v 14 dneh od prevzema izdelkov brez razloga, kot to velja za fizične osebe. V tem primeru tudi vračilo kupnine žal ni možno. Vračilo je možno samo v originalni embalaži.

PLAČILO
Ponudnik izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in obvestilom uporabniku, kako odstopiti od nakupa in kako izdelke vrniti. Uporabnik plača naročene izdelke s kartico ob naročilu ali po predračunu na TRR ponudnika v skladu s pogodbenim ali dogovorjenim rokom plačila.

V primeru neplačila si ponudnik pridržuje pravico do zaustavitve dobave naročenega blaga.

CENA
Vse cene so določene v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če je izrecno napisano drugače.

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Morebitne popuste in druge ugodnosti je mogoče dogovoriti le pisno s ponudnikom.

Ponudnik si pridržuje pravico spremembe cen in pravico do tipkarskih napak pri cenah, besedilu in pri tehničnih opisih, pri čemer ni zavezan do predhodnih obvestil. Tudi slike so zgolj simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.

DOBAVNI ROK
Za izdelke na zalogi znaša dobavni rok 2-4 delovnih dni. Za izdelke, ki jih ponudnik nima na zalogi ter jih je potrebno šele naročiti, pa znaša dobavni rok praviloma do 15 dni po prejetem naročilu oziroma v skladu z vsakokratnim dogovorom med uporabnikom in dobaviteljem.

Dobavni rok za izdelke specialno naročene za konkretnega posameznega uporabnika se določi v skladu z vsakokratnim dogovorom z uporabnikom.

Ponudnik ne odgovarja za zamudo pri dobavi naročenih izdelkov, v kolikor pride do nje zaradi višje sile, tehničnih težav ali drugih nepričakovanih razlogov ali okoliščin, katerih pojav ni mogoče pripisati ponudniku ter tistih pojavov, ki so izven nadzora ponudnika.

DOSTAVA
Ponudnik je dolžan naročene izdelke dostaviti v dogovorjenem roku. Ob dobavi mora uporabniku nuditi še dodatne informacije glede pravice do odstopa, predvsem pogoje in način izvršitve same pravice. Zagotoviti mora vse potrebne informacije glede naslova, kamor se uporabnik lahko obrne v primeru pritožbe in informacije glede garancij ter servisa.

Ponudnik naročene izdelke dobavlja na področje Republike Slovenije praviloma preko Pošte Slovenije in sicer na izbrani naslov v Republiki Sloveniji, pri čemer si ponudnik pridržuje pravico do spremembe dostavnega partnerja.

Stroški dostave se obračunavajo po veljavnem ceniku Pošte Slovenije in jih plača uporabnik oziroma kupec.

Hitrejša dostava ali dostava izven Republike Slovenije je možna le ob predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Dogovorjeni rok dostave izdelkov se lahko podaljša predvsem v primeru višje sile in v drugih primerih, ki niso odvisni od ponudnika oziroma ni v njegovi moči zagotoviti dogovorjenega roka dobave naročenih izdelkov.

Dogovorjeni rok dobave ni bistvena sestavina pogodbe, razen če se stranki tako izrecno pisno ne dogovorita.

ODSTOP OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA
Enako kot pri nakupu, veljajo razlike tudi pri odstopu od nakupa in vračilu izdelkov v primeru uporabnika, ki je fizična ali pravna oseba. Pravna oseba lahko odstopi od pogodbe le v okviru garancijskih pogojev

Vsak uporabnik je pri prevzemu blaga dolžan le to takoj pregledati in ga preveriti ter dostavnemu podjetju takoj sporočiti morebitne nepravilnosti in poškodbe dostavljenih izdelkov.

S ponudnikom se je mogoče v določenih primerih dogovoriti za zamenjavo blaga ali vračilo kupnine. Uporabnik kot naročnik blaga je v takem primeru dolžan takšno blago nerabljeno, nepoškodovano in v originalni embalaži, skupaj s kopijo originalnega računa vrniti ponudniku na svoje stroške.

V primeru odstopa od pogodbe brez navedbe razloga, naročnik blaga, ki je fizična oseba, o tem pisno obvesti ponudnika ob prejemu blaga in v zakonskem roku vrne dobavljeno blago na lastne stroške.

Ponudnik ni dolžan sprejeti vrnjenega blaga, če je le to uničeno, pokvarjeno, delno izgubljeno ali je njegova količina zmanjšana, razen, če je bilo blago v takšnem stanju že pred prejemom in je naročnik blaga o tem takoj obvestil dostavno podjetje.

V primeru odstopa naročnika blaga od pogodbe, mu bo ponudnik v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 14 dni po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe, vrnila že plačano kupnino za vrnjeno blago in sicer na transakcijski račun naročnika blaga ali po dogovoru štel kupnino kot dobropis pri naslednjem nakupu.

Naslov za vračilo blaga je H+P CENTER d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva ulica 13, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE.

V primeru, da so izdelki narejeni izključno za določenega uporabnika, po njegovih navodilih ali so izdelki prilagojeni njegovim potrebam ali izdelek po svoji naravi ni primeren za vračilo, odstop od pogodbe in vračilo naročenih izdelkov ni mogoče. Prav tako ni mogoče vračilo že plačane kupnine.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanje osebnih podatkov, naročil ter plačil.

Ponudnik bo posredovane osebne podatke uporabnikov varoval v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in jih bo uporabljal izključno za namene nemotenega poteka naročanje izdelkov. Ponudnik ne bo tako pridobljenih podatkov brez zakonske osnove v nobenem primeru uporabljal za druge namene ali jih posredoval tretjim osebam.

VSEBINA SPLETNEGA MESTA
Vsebina spletnega mesta služi predvsem informiranju in je informativne narave. Ponudnik se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegoi moči, da bodo podatki na spletni strani resnični, zanesljivi in kakovostni. Ne odgovarja pa ponudnik za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomankljivosti glede ažuriranja podatkov.

ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC
Vsi podatki, slike in besedila na spletni strani www.veseli-lonci.si so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika. Blagovne znamke in logotipi drugih podjetij so v njihovi lasti.

SPREMEMBE POGOJEV
Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega opozorila. Morebitni spremenjeni pogoji poslovanja bodo objavljeni na enak način, kot ti splošni pogoji poslovanja.

ZLORABA GESLA
Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe ali blokade gesla v primeru, da je bilo geslo zlorabljeno, posredovano konkurenčnemu podjetju ali tretji nepooblaščeni osebi.

ARHIVIRANJE
Naročila, pogodbe in računi ponudnika in uporabnika se shranijo pri izdajatelju teh splošnih pogojev poslovanja pri družbi H+P CENTER d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva ulica 13, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE kot določa zakon.

Uporabnik lahko proti plačilu pridobi kopije navedenih dokumentov na podlagi elektronskega zahtevka.

KOMUNIKACIJA
Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če prvi temu izrecno ne nasprotuje.

REKLAMNA ELEKTRONSKA SPOROČILA
Reklamna elektronska sporočila morajo vsebovati naslednje sestavine:
1. Jasno in nedvoumno morajo biti označena kot reklamna sporočila.
2. Pošiljatelj mora biti jasno razviden.
3. Različne akcije, promocije in druge tržne tehnike morajo biti označene kot takšne. Prav tako morajo biti jasno določeni pogoji udeležbe v njih.
4. Željo uporabnikov, da ne prejemajo reklamnih sporočil, je potrebno spoštovati.

PRITOŽBE
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in mora vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Ponudnik določi osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti na naslov info@h-pcenter.si.

Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti kupcu, kako dolgo jo bo predvidoma obravnaval ter ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena sestavina potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik na sproži spora pred sodiščem. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

INFORMACIJE
Ponudnik je za morebitne dodatne informacije na voljo vsak delovni dan preko elektronskega naslova info@h-pcenter.si, kjer bo z veseljem odgovoril na zastavljena vprašanja, predloge ali želje.

ZAKLJUČEK
Z vstopom na spletno stran vsak uporabnik izjavlja, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in z njimi v celoti soglaša.

Ljubljana, 20/01/2022

H+P CENTER d.o.o.
Direktor: Hrvoje Lozica

 

 
 
 
  •  Brezplačna dostava nad 150€
  •  Varen nakup
  •  Vrhunski izdelki v ponudbi
  •  Osebni prevzem brezplačen
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.